Gonnie Muijlwijk

Door te leren gebruik te maken van flashbacks en dialogen op het juiste moment, word je verhaal spannend voor de lezers. Omdat mijn onderwerp best pittig is, had ik die behoefte heel sterk. Een luchtig verhaal zonder om de hete brij heen te draaien. door bewust oefenen, veel doen, gaat het leven, mijn boek wordt steeds mooier.

Comment Rules

  • Please show respect to the opinions of others no matter how seemingly far-fetched.
  • Abusive, foul language, and/or divisive comments may be deleted without notice.
  • Each blog member is allowed limited comments, as displayed above the comment box.
  • Comments must be limited to the number of words displayed above the comment box.
  • Please limit one comment after any comment posted per post.